Fakta och leveransvillkor

Vi satsar på god kvalité därför säljer vi enbart förstklassig svensk björkved.
Längden på veden är ca 30 cm.

Björkved är en av dem träslag som har bäst energivärde, en fastkubik björkved motsvarar hela 2650 kWh. För att få ut bäst effekt så ska veden hålla en fukthalt runt 20%. Veden håller denna fukthalt efter ca ett års torktid.

Förvaring av veden
Anmärkningar på veden görs inom 10 dagar.
Förvaring av veden sker bäst i en väl ventilerad vedbod. Det går även bra att förvara veden utomhus men se då gärna till att täcka övertill. Detta då det översta lagret med ved annars drar åt sig fukt från regn och snö. Undvik att täck veden med en pressening då det kan göra mer skada än nytta. Om du ändå gör detta se då till att endast täcka veden ovan och inte på sidorna. Detta då presseningen hindrar fukt från veden och marken att försvinna utan skapar istället en fuktig och instängd miljö. Det är också därför veden mår bäst i en väl ventilerad miljö.
Vi ansvarar ej för hur ni förvarar veden.

Priser
Priserna på hemsidan är inklusive moms och leverans. Vid bärhjälp debiteras en avgift på 250 kr per påbörjad halvtimme, detta gäller vid ett längre avstånd än 10 meter från bilen. Om bärhjälp önskas måste detta meddelas till oss senast när vi meddelar leveransdag och tid.

Leverans
Veden levereras dit det finns framkomlighet med bil och palltruck. Ni kommer att kontaktas innan leverans om dag och tid. Leveranstiden ligger normalt på ca 1 vecka.
GDPR & Integritetspolicy
Denna information avseende personlig integritet beskriver hur Töbro Brasved, “vi” “oss”, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679).

Ansvar för dina personuppgifter
Töbro Brasved är registeransvarig för de personuppgifter företaget samlar in och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

De personuppgifter som vi samlar in
Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du gör en förbeställning, gör en bokning, gör en fakturabetalning, besöker våra webbsidor, besöker våra profiler på sociala medier, mailar oss, är deltagare de tävlingar som vi arrangerar, deltar på något våra event, deltar på våra kundundersökningar, eller liknande.

Hantering och lagring av dina uppgifter
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras i länder godkända enligt GDPR. Vi kan komma att överföra personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av våra leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer vi vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Tillgång till dina uppgifter
Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, såsom tjänsteleverantör. Tredje part som vi lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om får endast använda informationen i syfte att marknadsföra, och förbättra de tjänster och produkter vi tillhandahåller. Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Dataportabilitet
Rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra de personuppgifter du försett oss med i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Rättelse och radering
Vi ansvarar för att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Om du upptäcker att dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga, irrelevanta eller har samlats in på olaglig grund, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan dock inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder, eller att bearbetningen är nödvändig för uppfyllandet av ett avtal.

Begränsning av behandling
Generellt har du alltid rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning eller samtycke. Du kan när som helst invända mot att uppgifterna används för marknadsföringsändamål.

Utöva dina rättigheter
Vi tar dataskydd på stort allvar och hanterar därför dina förfrågningar rörande dina rättigheter som anges ovan. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt ska du kontakta oss snarast.

Uppdateringar till detta integritetsmeddelande
Vi kan behöva uppdatera din integritetsinformation. Den senaste versionen av integritetsinformationen finns alltid tillgängligt på tobrobrasved.se där vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsinformationen.